<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13118948\x26blogName\x3dabout+exotic+cars\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jeroenolthof.blogspot.com/\x26vt\x3d-2947955740511826778', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Welcome to "About exotic cars". A news- and photoblog about exotic cars, common cars and car experiences.

Thursday, December 14, 2006

Eten bij het Satéhuis!

Gisteravond met een ploegje mensen wezen eten bij het Satéhuis in de Herestraat in Groningen. Ik dacht eerst dat het een soort van fastfoodtent was maar dat was dus niet zo. We waren met een groep van 25 uitwisselingsstudenten en het was hartstikke gezellig. Sommige mensen al een tijdje niet meer gezien en toch even leuk mee gebabbeld. Het eten was ook lekker overigens...Anne! _O_ *O* ^O^

(Gvd, die smilies werken hier niet...)

2 Comments:

Anonymous Anne said...

Whatwhatwhat!? Op rotten!
I don't look so nice with cigarette in my hand. So maybe I'll stop partysmoking. Dankje wel.

January 3, 2007 at 10:44 PM

 
Anonymous anne said...

Sorry about my dirty language. I'm trying to learn dutch.

January 3, 2007 at 11:30 PM

 

Post a Comment

<< Home

 
Free counter and web stats